Regulamin krajowej wystawy młodych gołębi rasowych, drobiu ozdobnego i królików - Czaplinek - 2017 r.

I. ORGANIZATOR
1. Organizatorem jest Środkowopomorski Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza w Koszalinie.

II. TERMIN I MIEJSCE WYSTAWY
1. Wystawa odbędzie się w dniach 25-26 listopada 2017 r. Na terenie Zespołu Szkół Samorządowych w Czaplinku ul. Wałecka 49.
2. Osadzenie eksponatów nastąpi:
- w dniu 23.11.2017 r. (czwartek) od godz. 16.00 do 22.00
- w dniu 24.11 2017 r. (piątek) od godz. 7.00 do godz. 10.00
3. Ocena eksponatów nastąpi w dniu 24 listopada 2017 r. (piątek) od godz. 10.00
4. Otwarcie wystawy dla wystawców i zwiedzających nastąpi w dniu 25.11.2017 r. (sobota) od godz. 8.00 do 18.00 i w dniu 26.11.2017 r. (niedziela) od godz.7.00 do 15.00
5. W dniu 26.11.2017 r. (niedziela) o godz. 13.00 w Czaplineckim Centrum Kultury przy ul.Pławieńskiej 1A odbędzie się spotkanie wszystkich wystawców, na którym zostaną wręczone puchary zwycięzcom Wystawy. Po wręczeniu pucharów będzie czekał poczęstunek, na który zapraszamy wszystkich wystawców.
6. Zamkniecie Wystawy i wydanie zwierząt nastąpi w dniu 26.11.2017 r. (niedziela) o godz. 15:00.

III. ZGŁOSZENIE EKSPONATÓW I WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Wystawcą może być wyłącznie hodowca zrzeszony w Związku, lub klubie, wchodzących w struktury PZHGRiDI z terenu całego kraju oraz hodowcy z zagranicy uznawanych przez Federację Europejską.·
2. Zgłoszone na Wystawę gołębie, powinny pochodzić z własnej hodowli rocznika 2017 zaobrączkowane jedną obrączką rodową, rozprowadzającą przez P.Z.H.G.R.iD.I.
3. Dostarczone eksponaty powinny być zdrowe, a hodowca powinien obowiązkowo
przedstawić organizatorowi zaświadczenie wydane przez lekarza weterynarii informujące o stanie zdrowia i szczepieniu przeciw chorobom wirusowym.
4. Zgłoszenie eksponatów na "kartach zgłoszeń" (według załączonego wzoru) należy wypełnić czytelnie i przesłać wraz z regulaminową opłatą do Skarbnika kol. Adama Walczaka zam.Stare Bielice 33, 76-039 Biesiekierz do dnia 5 listopada 2017 r. lub dokonać wpłaty na konto 13931700020090187820000010 w Banku Spółdzielczym w Sławnie, a potwierdzenie dokonanej wpłaty dołączyć do karty zgłoszonych eksponatów na adres jak wyżej. Wszelkich informacji udziela p.Bogdan Szmidt, tel. 512-522-415
5. Organizator Wystawy zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia eksponatów bez podania przyczyny.

IV. OPŁATY ZA UDZIAŁ W WYSTAWIE
1. Koszty uczestnictwa:

- wpisowe - 60,00 zł
- opłata za jeden eksponat (gołębie,drób,królik) - 12,00zł
- opłata za wcześniejszy odbiór gołębia - 20,00 zł
- opłata za oczko na giełdzie - 15,00 zł
- opłata za reklamę umieszczoną w katalogu (czarno-biała) 1/2 strony 50,00 zł
1 strona - 100,00 zł

2. Za wpisowe wystawca otrzymuje
- wolny wstęp na wystawę i giełdę
- kartę oceny
- katalog wystawy
- nagrody za zdobyte miejsca w organizowanych konkursach
- udział w uroczystym zakończeniu wraz z poczęstunkiem

3.Opłata za giełdę dla osób, które nie są wystawcami:

- bilet wstępu – 10 zł

- katalog – 20,00 zł.

V. KOMISJA SĘDZIOWSKA I OCENA EKSPONATÓW
1. Skład Komisji Sędziowskiej ustala Organizator Wystawy w uzgodnieniu z Przewodniczącym Kolegium Sędziów P.Z.H.G.R.i D.I.
2. Sędziego obserwatora wyznacza Przewodniczący Kolegium Sędziów P.Z.H.G.R.i D.I.
3. Ocena wystawionych eksponatów odbywa się zgodnie z Regulaminem Wystawy wydanym i zatwierdzonym przez Komisją Sędziowską P.Z.H.G.R.i D.I.
4. W czasie trwania oceny na sali wystawowej mogą być obecni jedynie: sędziowie, asystenci, sekretarz i osoby niezbędne do funkcjonowania Wystawy.
5. Sędziowanie odbywa się bezpośrednio na kartach ocen z wpisanymi numerami klatki i rasą eksponatu, na których znajduje się pieczątka Organizatora Wystawy. W przypadku pomyłki na karcie ocen Przewodniczący Komisji Sędziowskiej wydaje nową kartę, a anulowaną kartę dołącza się do protokołu. Zmiana karty może nastąpić tylko w trakcie dokonywania oceny przed wpisaniem zbiorczych arkuszy ocen.
6. Po zakończeniu oceny sędziowie podpisują i stemplują karty, nanoszą dane na zbiorcze protokoły i ustalają i ustalają lokaty konkursu.
7. Karta oceny, która nie jest podpisana i podbita imienną pieczątką sędziego oraz me posiadająca pieczęci Organizatora Wystawy jest nieważna.
8. W karcie oceny powinien być wpisany przez sędziego numer obrączki eksponatu.

VI. W RAMACH WYSTAWY ODBĘDZIE SIE PREZENTACJA KLUBÓW

- Klubowa Wystawa Maściucha Polskiego
- Klubowa Wystawa Gdańskiego Wysokolotnego Sokoła Gdańskiego
- Klubowa Wystawa Stawaka Sląskiego
- Klubowa Wystawa Brodawczaka Polskiego
- Klubowa Wystawa PDL Srebrniaka

VI. KONKURSY I NAGRODY

,,Champion Wystawy Krajowej" (CHWK) w danej grupie zwierząt otrzymuje zwierze, które otrzymało najwyższą ocenę w danej rasie i zostało wybrane przez trzyosobową komisję sędziowską. Champion wystawy zostaje wybrany spośród gołębi, drobiu rasowego i królików.

,,Mistrz Polski" w rasie (MP). Kolekcję o tytuł Mistrza Polski stanowią wszystkie zwierzęta wystawione przez jednego wystawcę w danej rasie w liczbie nie mniejszej niż cztery. Kolekcja konkursowa to minimum cztery pozytywnie ocenione zwierzęta jednego wystawcy. Warunkiem odbycia konkursu o tytuł Mistrza Polski jest uczestnictwo kolekcji konkursowych minimum trzech wystawców w danej rasie, których kolekcje spełniają powyższe wymagania.

Królilki – warunkiem jest wystawienie co najmniej trzech kolekcji w jednej rasie i odmianie barwnej przez trzech wystawców.
W nagrodzonej kolekcji K-4 każdy prezentowany królik nie może otrzymać oceny niżsej niż 93 pkt.

,,Champion" w rasie (CH) – tytuł ten otrzyma zwierzę, które otrzyma ocenę 96 lub 97 pkt. I werdykt zostanie zatwierdzony przez Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej (dwie pieczątki na karcie oceny) oraz wystawionych będzie minimum 12 szt. Zwierząt w danej rasie przez co najmniej trzech wystawców.

Króliki – jeżeli będzie wystawionych minimum 10 szt. w jednej rasie i odmianie barwnej przez dwóch wystawców.

,,Zwycięzca" w rasie (ZW) – tytuł ten otrzyma najwyżej ocenione zwierzę, które otrzyma ocenę co najmniej 94 pkt. i wystawionych będzie minimum 12 szt. zwierząt w danej rasie przez conajmniej trzech wystawców.

,,Wyróżniony" w rasie (W) – tytuł ten otrzyma najwyżej ocenione zwierzę, minimum 93 pkt., jeżeli wystawionych będzie 8 szt. zwierząt w danej rasie przez co najmniej dwóch wystawców.

Dodatkowe nagrody dla wystawców Klubowych przyznają Zarządy Klubów po uzgodnieniu z organizatorem wystawy.

VIII. ZASTRZEŻENIA ORGANIZATORA WYSTAWY
1. Organizator Wystawy bierze odpowiedzialności za wystawione zwierzęta od momentu przyjęcia do chwili wydania ich z klatek wystawowych zapewniając im wyżywienie, opiekę i nadzór weterynaryjny.
2. Organizator Wystawy zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia eksponatów chorych i po terminie osadzenia eksponatów.
3. Organizator Wystawy nie odpowiada za padłe eksponaty w czasie wystawy nie z winy Organizatora.
4. Za zaginione eksponaty z wystawy właściciel otrzyma odszkodowanie w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych) podobnie jak w przypadku eksponatów padłych z winy Organizatora Wystawy.
5. Organizator Wystawy nie pokrywa szkód powstałych na skutek zdarzeń losowych niezależnych od Organizatora np. pożar, powódź zakaz urządzania wystaw wydany przez instytucje do tego uprawnione i inne.
6. Na terenie Wystawy nie wolno palić tytoniu i spożywać alkoholu.
7. Na terenie Wystawy zostanie zorganizowana giełda.Opłata za "oczko" wynosi 15,00 zł i będzie pobierana za każdy dzień. Po zakończeniu każdego dnia sprzedaży, właściciel przyniesionych zwierząt jest zobowiązany zabrać je z terenu giełdy ponieważ Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie.
8. Wystawcy są zobowiązani do przestrzegania zasad etyki hodowlanej, regulaminu i zarządzeń Organizatora.
9. W kwestiach nie ujętych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie i obowiązują zapisy zawarte w Regulaminie Wystaw P.Z.H.G.R.i D.I.
10. Interpelacje, zapytania i wyjaśnienia dotyczące Regulaminu Wystawy należę wyłącznie do Komitetu Organizacyjnego Wystawy.

Komitet Organizacyjny:

1. Komisarz – Marian Jarząbek tel. 693-448-303

2. Przewodniczący – Bogdan Szmidt tel. 512-522-415

3. Sekretarz – Ryszard Kurenda tel. 501-062-172

4. Skarbnik – Adam Walczak tel. 889-357-121

5. Członek – Mieczysław Matura tel. 663-718-839

6. Członek – Bogdan Niewadził

7. Kierownik sali wystawowej – Andrzej Polewacz

8. Z-ca kierownika sali – Robert Krupa

9. Członek – Dariusz Kuchta

10. Kierownik giełdy - Ireneusz Rogowski

11. Z-ca kierownika giełdy - Tomasz Dziewiątkowski

12. Członek – Jacek Szulikowski