REGULAMIN XX JUBILEUSZOWEJ ŚRODKOWOPOMORSKIEJ WYSTAWY GOŁĘBI RASOWYCH I DROBIU OZDOBNEGO

SIEDZIBA:

75-200 KOSZALIN ul. Jana z Kolna 14/2 tel. 94 346-35-44

tel. kom. 503-718-817

 

ADRES DO KORESPONDENCJI: 76-251 Kobylnica Bolesławice

ul. Akacjowa 21 tel. 59 841-53-31

tel. kom. 693-448-303

 

ŚRODKOWOPOMORSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW GOŁĘBI RASOWYCH I DROBNEGO INWENTARZA W KOSZALINIE

 

REGULAMIN

XX JUBILEUSZOWEJ ŚRODKOWOPOMORSKIEJ WYSTAWY GOŁĘBI RASOWYCH I DROBIU OZDOBNEGO

 

KOBYLNICA 12 - 13 STYCZNIA 2018 r.

 

I. ORGANIZATOR:

Organizatorem jest Środkowopomorski Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza w Koszalinie.

Wystawa organizowana jest pod patronatem Starosty Słupskiego i Wójta Gminy Kobylnica.

 

  1. TERMIN I MIEJSCE WYSTAWY:

 

1. Wystawa odbędzie się w hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Samorządowych w Kobylnicy ul. Główna 63 (naprzeciwko Kościoła) w dniu  12-13 stycznia 2018 r.

2. Osadzenie eksponatów nastąpi:

- w dniu 10.01.2018 r. (czwartek) od godz. 16°° do 22°°

- w dniu 11.01.2018 r. (piątek) od godz. 7°° do 10°°.

3.Ocena eksponatów nastąpi w dniu 11 stycznia 2018 r. (piątek) od godz. 10°°.

4. Otwarcie wystawy dla wystawców i zwiedzających nastąpi w dniu 12stycznia 2018 r. (sobota) od godz. 8°° do 18°° i w dniu 13 stycznia 2018  r. (niedziela) od godz. 8°° do 15°°.

5. W dniu 13.01.2018 r. (niedziela) o godz. 13°° w Sali FORUM w Zespole Szkół Samorządowych w Kobylnicy odbędzie się spotkanie wszystkich wystawców, na którym zostaną wręczone puchary zwycięzcom Wystawy. Po   wręczeniu pucharów w "stołówce szkoły" będzie czekał poczęstunek, na który zapraszamy wszystkich wystawców.

6. Zamknięcie Wystawy i wydawanie eksponatów nastąpi w dniu 13.01.2018 r. (niedziela) o godz. 15°°

 

III ZGŁASZANIE EKSPONATÓW I WARUNKI UCZESTNICTWA:

 

  1. Wystawcą może być wyłącznie hodowca zrzeszony w Związku lub w klubie wchodzącym w struktury P.Z.H.G.R.i D.L z terenu całego kraju oraz hodowcy z zagranicy uznawanych przez Federację Europejską.

  2. Zgłoszone na Wystawę gołębie powinny pochodzić z własnej hodowli bez ograniczenia roczników, zaobrączkowane jedną obrączką rodową rozprowadzającą przez P.Z.H.G.R.i D.L

  3. Dostarczone eksponaty powinny być zdrowe, a hodowca powinien obowiązkowo przedstawić organizatorowi zaświadczenie wydane przez lekarza weterynarii informujące o stanie zdrowia i szczepieniu przeciw chorobom wirusowym.

  4. Zgłaszanie eksponatów na "kartach zgłoszeń" (według załączonego wzoru) należy wypełnić czytelnie i przesłać wraz z regulaminową opłatą do Skarbnika kol. Adama Walczaka zam. Stare Bielice 33, 76-039 Biesiekierz do dnia 31 grudnia 2015 r. lub dokonać wpłaty na konto 13931700020090187820000010 w Banku Spółdzielczym w Sławnie, a potwierdzenie dokonanej wpłaty dołączyć do karty zgłoszonych eksponatów na adres jak wyżej.

IV OPŁATYZA UDZIAŁ W WYSTAWIE:

1. Koszty uczestnictwa: - wpisowe - 40,00 zł

- opłata za jeden eksponat - 10,00 zł

- opłata za wcześniejszy odbiór gołębia - 20,00 zł

- opłata za oczko na giełdzie - 10,00 zł

- opłata za reklamę umieszczoną w katalogu (czarno-biała) 1/2 strony 50,00 zł;1 strona - 100,00 zł


2. Za wpisowe wystawca otrzymuje: - wolny wstęp

  • kartę oceny

  • katalog wystawy

  • nagrody za zdobyte miejsca w organizowanych konkursach

  • udział w uroczystym zakończeniu wraz z poczęstunkiem.

 

V. KOMISJA SĘDZIOWSKA I OCENA EKSPONATÓW:

1. Skład Komisji Sędziowskiej ustala Organizator Wystawy w uzgodnieniu z Przewodniczącym Kolegium Sędziów P.Z.H.G.R.i D.L

2. Sędziego obserwatora wyznacza Przewodniczący Kolegium Sędziów P.Z.H.G.R.i D.L .

3. Ocena wystawionych eksponatów odbywa się zgodnie z Regulaminem Wystawy wydanym i zatwierdzonym przez Komisję SędziowskąP.Z.H.G.R.i D.I.

4. W czasie trwania oceny na sali wystawowej mogą być obecni jedynie: sędziowie, asystenci, sekretarz i osoby niezbędne do funkcjonowania Wystawy.

5. Sędziowanie odbywa się bezpośrednio na kartach ocen z wpisanymi numerami klatki i rasą eksponatu, na których znajduje się pieczątka Organizatora Wystawy. W przypadku pomyłki na karcie ocen Przewodniczący Komisji Sędziowskiej wydaje nową kartę a anulowaną kartę dołącza się do protokołu. Zmiana karty może nastąpić tylko w trakcie dokonywania oceny przed wpisaniem zbiorczych arkuszy ocen.

6. Po zakończeniu oceny sędziowie podpisują i stemplują karty, nanoszą dane na zbiorcze protokoły i ustalają lokaty konkursu.

7. Karta oceny, która nie jest podpisana i podbita imienną pieczątką sędziego oraz nie posiadająca pieczęci Organizatora Wystawy jest nieważna.

8. W karcie ocen powinien być wpisany przez sędziego numer obrączki eksponatu.

 

VI. KONKURSY I NAGRODY:

l. Wystawcami mogą być hodowcy zrzeszeni w Związkach, Klubach i Stowarzyszeniach P.Z.H.G.R.i DJ., a także w innych organizacjach uznawanych przez Federację Europejską, )ctórzy zgłoszą w terminie swój udział i wniosą opłatę regulaminową.

2. Wystawca uczestniczący w konkursie grupowym musi wystawić kolekcję w liczbie nie mniejszej niż czterygołębie danej rasy, z których do punktacji nalicza się cztery najwyżej ocenione ptaki. Kolekcję stanowią wszystkie gołębie wystawione przez jednego wystawcę w danej rasie.

3. Warunkiem przyznania "Najlepsza kolekcja" w konkursie grupowym jest uczestnictwo przynajmniej trzech wystawców w danej rasie.

4. Kolejność kolekcji od I do III miejsca ustala się w oparciu o łączną sumę punktów czterech najwyżej ocenionych gołębi wystawionych przez jednego wystawcę. W przypadku równej ilości punktów dwóch lub więcej kolekcji, wyższe miejsce zajmuje kolejno kolekcja z: ,,zwycięzca w Rasie", "Wyróżniony w Rasie", następnie kolekcja z najwyżej ocenionym eksponatem. Przy równej punktacji i niemożliwością zastosowania powyższych zasad, kolejność ustala sędzia oceniający bez konieczności uzasadniania werdyktu.

5. W konkursie indywidualnym w danej rasie dla gołębia o najwyższej punktacji przyznawany jest tytuł: ,,zwycięzca w Rasie", jeżeli wystawionych będzie ogółem w tej rasie co najmniej 6 gołebi wystawionych przez jednego wystawcę.

6. Tytuł "Wyróżniony" w Rasie" otrzymują gołębie w uzasadnionych przypadkach np.: wysoki poziom wystawionych gołębi, duża ilość wystawionych eksponatów.W konkursie musi być wystawionych co najmniej 12 gołębi. Nominacji dokonuje sędzia oceniający daną rasę.

7. Tytuł "Zwycięzca w Rasie" i "Wyróżniony w Rasie" będzie przyznawany, jeżeli oceniany gołąb uzyska co najmniej 93 punkty.

8. Tytuł ,,Puchar Starosty" i "Puchar Wójta" otrzyma gołąb, który uzyskał tytuł "Zwycięzca w Rasie" i zostanie wskazany odpowiednio przez Starostę i Wójta.

9. Drób ozdobny będzie oceniany w kategoriach: a) miniaturowe i b) ciężkie.

Rywalizacja i przyznawanie tytułów odbędzie się jak w konkursie ocenianych gołębi, bez przyznawania I, II i III kolekcji.

1O.Wyniki przyznawania poszczególnych miejsc i tytułów będą opublikowane w katalogu

wystawy i na stronie internetowej Ś.Z.H.G.R.i F.L w Kószalinie www.sterowka.com.pl.

11. Eksponaty zgłoszone, ale dostarczone na Wystawę po zakończeniu oceny mogą być ocenione przez sędziego lecz nie mogą uczestniczyć w żadnym konkursie.

12. Eksponaty z poza katalogu nie mogą być oceniane. Mogą być wystawione jako "Pokaz".

13. Werdykt sędziego dotyczący oceny i lokaty jest ostateczny chyba, że zaistniała pomyłka w liczeniu punktów wówczas organizator wystawy wspólnie z Przewodniczącym Komisji Sędziowskiej lub sędzią dokonają poprawki.

14.W przypadku rażąco naruszenia przez sędziego regulaminu ocen lub w ocenie wystawcyzłej oceny, wystawca może zgłosić na piśmie protest do sędziego obserwatora,podając uzasadnienie oraz zdjęcie i numer obrączki ptaka.

 

VII. ZASTRZEŻENIA ORGANIZATORA WYSTAWY:

l. Organizator Wystawy bierze odpowiedzialność za wystawione zwierzęta od momentu przyjęcia do chwili wydania ich z klatek wystawowych zapewniając im wyżywienie, opiekę i nadzór weterynaryjny.

2. Organizator Wystawy zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia eksponatów chorych i po terminie osadzania eksponatów.

3. Organizator Wystawy nie odpowiada za padłe eksponaty w czasie wystawy nie z winy Organizatora.

4. Za zaginione eksponaty z wystawy właściciel otrzyma odszkodowanie w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych) podobnie, jak w przypadku eksponatów padłych z winy Organizatora Wystawy.

5. Organizator Wystawy nie pokrywa szkół powstałych na skutek zdarzeń losowych niezależnych od Organizatora np.: pożar, powódź, zakaz urządzania wystaw wydany przez instytucje do tego uprawnione,i inne.

6. Na terenie Wystawy nie wolno palić tytoniu i spożywać alkoholu.

7. Na terenie Wystawy zostanie zorganizowana giełda.Opłata za "oczko"wynosi 10,00 zł i będzie pobierana za każdy dzień. Po zakończeniu każdego dnia sprzedaży, właściciel przyniesionych zwierząt jest zobowiązany zabrać je z terenu giełdy ponieważ Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie.

8. Wystawcy są zobowiązani do przestrzegania zasad etyki hodowlanej, regulaminu i zarządzeń Organizatora.

9. W kwestiach nie ujętych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie i obowiązują zapisy zawarte w Regulaminie Wystaw P.Z.H.G.Rj D.1.

10.Interpelacje, zapytania i wyjaśnienia dotyczące Regulaminu Wystawy należą wyłącznie do Komitetu Organizacyjnego Wystawy.


Komitet Organizacyjny:

1. Komisarz - Marian Jarząbek, tel. 693-448-303

2. Przewodniczący - Bogdan Szmidt 512-522-415

4. Sekretarz - Ryszard Kurenda tel. 501-062-172

5. Skarbnik - Adam Walczak tel. 889-357-121

6. Kierownik sali wystawowej -Bogdan Niewadził

7. Zastępca kierownika - Tadeusz Pawlicki

8. Członek - Andrzej Ryłło

9. Członek - Jacek Kos

10. Kierownik giełdy - Ireneusz Rogowski

11. Członek - Andrzej Polewacz

12 Członek - Tomasz Dziewiątkowski