Statut

ŚRODKOWOPOMORSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW GOŁĘBI RASOWYCH I DROBNEGO INWENTARZA

 

ROZDZIAŁ I
NAZWA I SIEDZIBA ZWIĄZKU, TEREN DZIAŁALNOŚCI I CHARAKTER PRAWNY
Związek nosi nazwę Środkowopomorski Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza w skrócie Ś.Z.H.G.R.i D.I.
Środkowopomorski Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza w skrócie Ś.Z.H.G.R.i D.l. zrzesza hodowców i miłośników gołębi różnych ras, drobiu ozdobnego, ptaków egzotycznych oraz zwierząt futerkowych.
Terenem działania Ś.Z.H.G.R.i D.l. jest obszar środkowopomorski i całej Polski z siedzibą w Koszalinie 75-204 przy ul. Jana z Kolna 14/2 094/3463544.
Ś.Z.H.G.R.i D.l. uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru sądowego. Działa w ramach obowiązujących przepisów prawnych i na podstawie niniejszego statutu.
Ś.Z.H.G.R.i D.l. używa własnych pieczęci, których wzory ustalił Zarząd, oraz jest uprawniony do używania własnych odznak, zgodnie z przepisami prawa.
Związek może być członkiem Międzynarodowych Stowarzyszeń Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego, Ptaków Egzotycznych oraz Zwierząt Futerkowych.
Środkowopomorski Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

ROZDZIAŁ II
CELE FORMY DZIAŁANIA ZWIĄZKU

§8

Celem Ś.Z.H.G.R.i D.l. jest:

1.zrzeszanie hodowców i miłośników gołębi rasowych, ptaków egzotycznych i zwierząt futerkowych
2.podnoszenie i doskonalenie poziomu hodowli gołębi, a w szczególności ras polskich na terenie działania Związku
3.otwarcie się na szeroką współpracę ze wszystkimi kołami, związkami, klubami hodowli gołębi w kraju i za granicą
4.kształtowanie koleżeńskiej i partnerskiej współpracy i zasad współżycia społecznego wśród wszystkich członków
5.wydawanie czasopism i literatury fachowej

§9

Swoje cele ŚZ.H.G.R.i D.l. realizuje w szczególności poprzez:

1. popieranie hodowli gołębi poprzez stworzenie warunków do ich rozwoju
2. koordynowanie pracy hodowlanej wśród członków poprzez:

* wytyczenie głównych celów hodowlanych
* organizowanie wzajemnej pomocy i obrony interesów członków
* prowadzenie działalności zmierzającej do podnoszenia jakości i wartości hodowlanej gołębi
* prowadzenie szkoleń w zakresie znajomości wzorców i kryteriów oceny gołębi na wystawach

1. organizowanie wystaw gołębi, drobiu ozdobnego, ptaków egzotycznych i zwierząt futerkowych
2. wydawanie obrączek hodowlanych i prowadzenie ich rejestru
3. propagowanie zasad etyki hodowlanej
4. organizowanie dowozu eksponatów na wystawy organizowane w kraju i za granicą
5. zakup karmy, leków itp.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§10
Członkiem Ś.Z.H.G.R.i D.l. może być hodowca lub miłośnik gołębi, który ma pełną zdolność do czynności prawnych i zobowiąże się do przestrzegania niniejszego statutu pod warunkiem:
złożenia pisemnej deklaracji podpisanej przez siebie i dwóch członków wprowadzających
uiszczanie przewidzianego w regulaminie wpisowego i składki rocznej
Wysokość wpisowego oraz składki rocznej i innych opłat, termin i sposób wpłaty określa Zarząd. Wysokość składki nie może przekraczać 180,- zł.
§11
Członkiem młodzieżowym Związku może zostać osoba niepełnoletnia, która spełni warunki § 10, a ponadto przedłoży Zarządowi Związku pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na wstąpienie do Związku.
§12
Przyjęcie na członka Ś.Z.H.G.R.i D.l. dokonuje Zarząd na wniosek kandydata poparty przez dwóch członków wprowadzających.
Uchwałę w sprawie przyjęcia członka, Zarząd podejmuje w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia deklaracji, podpisami dwóch członków Zarządu.
§13
Członkostwo w Ś.ZH.G.R.i D.l. wygasa na skutek:
1.dobrowolnego wystąpienia złożonego przez członka na piśmie Zarządowi
2.skreślenia w następstwie działania sprzecznego ze Statutem albo spowodowanego z postępowaniem nielicującym z godnością członka Związku
3.wykluczenia na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia
4.śmierci członka
5.skreślenia z listy członków z powodu nieopłacania składki członkowskiej z góry za bieżący rok do końca pierwszego kwartału tego roku
§ 14
Skreślenie w § 13 pkt 2 i 3 staje się skuteczne z chwilą upływu 14 dni od daty doręczenia członkowi zawiadomienia na piśmie.
Pismo powinno zawierać uzasadnienie decyzji oraz pouczenie o możliwości odwołania się w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisma, do Sądu Koleżeńskiego. Wniesienie odwołania wstrzymuje do momentu jego rozpatrzenia skutki określonej decyzji.
§15
Członek Ś.Z.H.G.R.i D.l. ma prawo:
1.wybierać i być wybieranym do władz Związku
2.uczestniczyć w działalności Związku
3.korzystać z porad i pomocy związanych z hodowlą gołębi
4.przedstawiania opinii, wniosków i postulatów w sprawach dotyczących Ś.Z.H.G.R.i D.l.
5.nosić odznakę Z.H.G.R.i D.l.
6.przynależeć do ogólnopolskiej organizacji hodowli gołębi oraz klubów i związków
7.być wybieranym do władz P.Z.H.G.R.i D.O.
§16
Członek Ś.Z.H.G.R.i D.l. ma obowiązek:
1.propagować hodowlę gołębi i uczestniczyć w organizowaniu pokazów i wystaw w szczególności organizowanych przez Ś.Z.H.G.R.i D.l.
2.brać czynny udział w pracach organizowanych przez Związek
3.przestrzegać Statutu, regulaminów i uchwał władz Związku
4.brać czynny udział w zebraniach
5.regularnie płacić składki i inne świadczenia obowiązujące w Ś.Z.H.G.R.i D.l.
6.przestrzegać etyki moralnej i hodowlanej w stosunku do siebie i pozostałych członków
7.przestrzegać zasad współżycia społecznego i dążyć do wytworzenia koleżeńskiej atmosfery wśród członków
8.sumiennie i starannie wykonywać prace na rzecz Ś.Z.H.G.R.i D.l.
§17
Za naruszenie Statutu, regulaminu i uchwał stosuje się następujące kary: upomnienie, nagana,
zawieszenie w prawach członka na okres jednego roku(zawieszony członek uiszcza w tym okresie opłaty związkowe)
wykluczenie z Ś.Z.H.G.R.i D.l.na wniosek Sądu Koleżeńskiego


ROZDZIAŁ IV

WŁADZE Ś.Z.H.G.R. i D.I.

§18
Władzami Środkowopomorskiego Związku Gołębi Rasowych i Drobnego
Inwentarza są:
1.Walne zebranie
2.Zarząd
3.Komisja Rewizyjna
4.Sąd Koleżeński
Władze Ś.Z.H.G.R.i D.l. mogą uzupełniać skład do 1/3 ustalonego składu.
§19
Zjazd członków Ś.Z.H.G.R.i D.l. zwołuje:
1.Zarząd - zwołuje coroczne zebranie sprawozdawcze
2.Zjazd Zwyczajny, odbywa się co 4 lata
3.Zjazd Nadzwyczajny, zwołany może być z inicjatywy Zarządu lub na wniosek Komisji Rewizyjnej i powinien się odbyć w terminie 3 miesięcy od złożenia wniosku
4.Zjazd jest zdolny do podejmowania ważnych uchwał przy obecności 50% obecnych + 1 osoba. Jeżeli liczba członków jest mniejsza od 50%, Zjazd zwołany w II terminie jest zdolny do podjęcia ważnych uchwał bez względu na ilość obecnych członków.
§20
Do wyłącznej właściwości Zjazdu należy:
1.Uchwalanie i określenie głównych kierunków działalności Ś.Z.H.G.R.i D.l.
2.Uchwalenie regulaminu obrad
3.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego za okres między Zjazdami oraz udzielenie Zarządowi absolutorium
4.Wybór członków Zarządu w liczbie 5-7 osób, w tym Prezesa Zarządu
5.Wybór Komisji Rewizyjnej - 5 osób
6.Wybór Sądu Koleżeńskiego - 5 osób

7.Podejmowanie uchwał i postanowień w sprawach będących przedmiotem obrad
8.Uchwalenie regulaminów pracy Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
9.Uchwalenie zmian w Statucie
10.Podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Ś.Z.H.G.R.i D.l.
§21
W skład Zarządu wchodzą wybrani przez Zjazd:
Prezes
od 4 do 6 członków
pełnomocnicy terenowi, jako głos doradczy ( w liczbie ustalonej przez Zarząd)
Wybrani przez Zjazd członkowie Zarządu w terminie 3 dni wybierają ze swego grona Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.
§22
Zarząd kieruje działalnością Ś.Z.H.G.R.i D.l. zgodnie ze Statutem i uchwałami Zjazdu:
1.współpracuje z zainteresowanymi związkami, kołami i instytucjami w kraju i za granicą
2.powołuje pełnomocników terenowych i określa ich zasięg terytorialny. Pełnomocnik terenowy jest przedstawicielem grupy hodowców Ś.Z.H.G.R.i D.l. oddalonych terytorialnie od miejsca siedziby Związku i może być powołany, gdy liczba członków wynosi minimum 5 osób. Rola pełnomocnika jest ograniczona, jest tylko reprezentantem swojej grupy, który przedstawia ich opinie w czasie nieobecności na zebraniach i uczestniczy w obradach Zarządu jako głos doradczy.
3.prowadzi sprawy członków:
rejestr członków
przyjmowanie członków
4.ustala wysokość wpisowego, składek rocznych i innych opłat członkowskich
5.zatrudnia pracowników w razie potrzeby i ustala dla nich wynagrodzenie.
§23
Zarząd ma obowiązek wprowadzania w życie wszystkich zagadnień związanych z hodowlą gołębi, a w szczególności ras polskich.
§24
Zarząd może powołać komisję i zespoły problemowe oraz określić ich skład funkcje.
§25
Szczegółowy regulamin pracy Zarządu ustala Zjazd.
§26
Do Komisji Rewizyjnej należy:
1.kontrolowanie całokształtu działalności Ś.Z.H.G.R.i D.l.
2.bieżąca analiza sytuacji gospodarczej Związku i przedkładanie wniosków oraz spostrzeżeń Zarządowi
3.sprawowanie kontroli nad bieżącą sytuacją finansową Ś.Z.H.G.R.i D.l.
4.składanie na Zjeździe wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi
5.składanie wniosku o zwołanie Zjazdu Nadzwyczajnego
§27
Do Sądu Koleżeńskiego należy:
1.rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członkowskich w zakresie:
sporów powstałych pomiędzy członkami
naruszenia przez członków przepisów Ś.Z.H.G.R.i D.l. i podważania autorytetu Związku
2.rozpatrywanie i rozstrzyganie odwołań członków od uchwał Zarządu w sprawie ich skreśleń z listy członków
3.wymierzanie kar zgodnie z § 17 Statutu
4.składanie sprawozdań na Zjeździe ze swej działalności

 

ROZDZIAŁ V
FUNDUSZ I MAJĄTEK K.Z.H. G.R. i D.l.

§28
Majątek Ś.Z.H.G.R.i D.l. składa się z nieruchomości, ruchomości, praw i funduszy.
Majątek Ś.ZH.G.R.i D.l pochodzi z wpisowego, składek członkowskich, wpływów z własnej działalności statutowej, darowizn i zapisów.
§29
Do. zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń we wszystkich sprawach majątkowych wymagane jest współdziałanie całego Zarządu oraz podpis Prezesa i jednego z członków Zarządu. Podpisy opatrzone pieczątką imienną Prezesa oraz Ś.Z.H.G.R.i D.l.
§30
Majątek Ś.Z.H.G.R.i D.l. w przypadku rozwiązania Związku należy udostępnić prawem pierwokupu członkom po wykazaniu jego wartości, a uzyskany dochód rozdzielić wg stanu ewidencyjnego za pokwitowaniem.

 

ROZDZIAŁ VI
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

§31
Uchwały władz Ś.Z.H.G.R.i D.l z zastrzeżeniem paragrafu 19 pkt 4. zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. Zmiana Statutu wymaga uchwały Zjazdu, podjętej większością co najmniej 2/3 głosów obecnych na Zjeździe. Każdy członek ma głos.
§32
O rozwiązaniu Ś.Z.H.G.R.i D.l decyduje Zjazd przy obecności 2/3 członków, większością 3/4 głosów.
§33
Władze Ś.Z.H.G.R.i D.l mogą podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków co najmniej na:
14 dni przed datą Zjazdu
7 dni przed datą zebrań pozostałych władz
§34
Głosowanie nad uchwałami jest jawne. Tajne głosowanie nad uchwałami następuje na żądanie połowy członków obecnych na obradach. Przy wyborach do władz Ś.Z.H.G.R.i D.l. przeprowadza się głosowanie tajne. Do władz wybrane zostają osoby z nieograniczonej ilości zgłoszonych kandydatów, które otrzymały największą ilość głosów. Prezesem Zarządu może być wybrany kandydat, który uzyskał minimum 50% + 1 ważnych głosów.
Kadencja władz Ś.Z.H.G.R.i D. trwa 4 lata.
§35
Sposób zwoływania Zjazdów, zebrań, obradowania i warunków podejmowania uchwał określają szczegółowo regulaminy obrad danej władzy Środkowopomorskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza w Koszalinie.